Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Úplné odobratie plodu - starostlivosť o odložence

Ako zredukovať populáciu klieštika včelieho v produkčných rodinách kompletným odobraním plodu popísal Dr. R. Bühler v "Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám" a v "Úplné odobratie plodu". Z tohto zásahu vznikajú v pomerne neskorom čase odložence, ktoré majú vysokú populáciu klieštika. Aby sa úspešne vyvinuli, prezimovali a boli z nich osožné produkčné rodiny, sa im treba povenovať.


Kontrola a vyraďovanie plástov v čase, keď sa vyliahol všetok plod.
V roku 2009 sme 114 rodinám odobrali plásty s plodom a z toho sme vytvárali odložence, každý odoženec z dvoch nádstavkoch plných plástov s plodom. Včiel sa do odložencov dávalo minimálne - približne 200 včiel a každú stranu plástu. Takto vzniklo medzi 2. a 8. júlom 49 odložnecov, ktoré sme umiestnili na dve rôzne stanovištia.

Prestávka v plodovaní poskytuje pozitívne východiskové podmienky

Tieto odložence sme ponechali, aby si sami vychovali matky z plodu, ktorý mali k dispozícií. Zo skúseností vieme, že po letnom slnovrate (21.06.) nie je ochota sa rojiť, preto sme v odložencoch nevylamovali žiadne materské bunky.
Odložence boli vytvorené najneskoršie 8. júla, do 28. júla sa vyliahol plod. Aj mladé matky boli k tomu termínu vyliahnuté, ale ešte nekládli vajíčka. Toto obdobie sme využili na výmenu tmavých a zle vystavaných plástov za prázdne svetlé plásty a za plásty zo zásobami. Takto sme ešte pred plodovaním zapezpečili obnovu plodiska.
Súčastne s výmenou plástov sme odstránili aj posledný zaviečkovaný plod (predovšetkým trúdi plod). Takže celá populácia klieštikov sa zdržovala len na dospelých včelách, čo je výhodný predpoklad pre efektívne ošetrenie proti kleištikovi.

4 rôzne spôsoby ošetrenia

V rámci nášho pokusu sme použili proti klieštiovi včeliemu jedno biotechnické opatrenie a 3 organické kyseliny:
Spôsob ošetrenia Dávkovanie Počet rodín Termíny
Lapací plást jeden plást s otvoreným plodom 12 20.07. a 27.07
60% kyselina mravčia (KMR) 60ml, kuchynská penová utierka 12 29.07. a 31.07.
15% kyselina mliečna (KML) 150ml, postrek rozprašovačom 12 29.07. a 31.07.
kyselina štavelová (KS), produkt Oxuvar® 1 x 100ml, pokvapkaním 13 29.07.


Odobranie lapacieho plástu so zaviečkovaným plodom.
 • Lapací plást: Do každého odloženca tejto skupiny bol do horného nádstavku vložený jeden plást s otvoreným plodom, ktorá sme vybrali z nejakej produkčnej rodiny. Tento plod bol v tomto čase v odložencoch pre klieštika jediný dostupný, takže mal byť lákadlom pre rozmnožovania sa žiadúcich roztočov. Keď bol plod zaviečkovaný, plást sme "rozobrali" a zaevidovali počet klieštikov. V praxi býva zvyčajne lapací plást po zaviečkovaní plodu zlikvidovaný.


 • Organické kyseliny: Použitie kyselín sme robili postupom, ako sa odporúča v brožúre Varroa pod kontrolou (vydanie z roku 2007). Pretože v čase ošetrenia s KS boli odložence približne 2x silnejšie (okolo 40 tisíc včiel) ako silné produkčné rodiny v zime, tak preto sme použili dvojnásobné množstvo KS.
 • Sledovanie populácie klieštika

  Sledovali sme spád klieštika počas každného ošetrenia a v nasledovných týždňoch až do 25.08. V skupine s lapacím plástom sme spočítali klieštiky pri zaviečkovanom plode + klieštiky z prirodzeného spádu. Na grafe 1 je porovnané relatívne napadnutie klieštikom s počtom padnutých klieštikov, ktorý boli usmrtený v priebehu kontrolného ošetrenia (9.-18.septembra, 4 aplikácie 60% KMR na penovej kuchynskej utierke). V priebehu pokusu sme dodatočne viac krát zisťovali napadnutie klieštikom na vzorke včiel (graf 2).
  Graf 1: Box plot (krabicový graf) zobrazuje padnuté, či odobrané roztoče v priebehu pokusu (modrá) a počas kontrolného ošetrenia (zelená).
  KMR - kyselina mravčia, KML - kyselina mliečna, KS - kyselina štavelová.


  Graf 2: Priemerné napadnutie klieštikom zisťované omyvom na vzorkách včiel.

  Rozdielna účinnosť


  Ošetrenie odložencov kyselinou štavelou v čase, keď matka ešte neplodovala, sa ukázalo ako neúčinné.
  Výsledky nám ukázali, že pri vysokom napadnutí klieštikom (priemerný spád 4487 roztočov na rodinu) len kyselina mravčia dosiahla dostatočnú a spoľahlivú účinnosť.
  Skupina ošetrovaná kyselinou mravčou vykazovala k 31.08. priemerné napadnutie 2,3 klieštika na 10g včiel a takmer 800 roztočov pri kontrolnom ošetrení - len u tejto skupiny sa dosiahol stav, že zimná generácia včiel nebola ohrozená.
  Zvyšné 3 skupiny mali na konci augusta priemerné napadnutie klieštikom 4,9-6,2 klieštika na 10g včiel. Pri kontrolnom ošetrení s KMR v septembri padlo vysoko nad 1000 roztočov. Toto kontrolné ošetrenie vlastne tieto rodiny zahránilo. Vďaka tomu, že sme pravidelne monitorovali stav klieštika, mohli sme včas zistiť vážnosť situácie a odpovedajúco reagovať. K 13.septembru vykazovali tieto rodiny priemerné napadnutie 1,5 klieštika na 10g včiel. Dve rodiny vykazovali napadnutie do 5 roztočov na 10g včiel, jedna z týchto rodín neprežila zimu. Ostatné rodiny prežili, ale 3 z nich boli na jar veľmi slabé.

  Zhrnutie

  • Keď sa odoberá produkčným rodinám všetok plod, tento je v postate vhodný na tvorbu odložencov.
  • V týchto odložencoch je vysoká populácia klieštika, preto je nevyhnutné účinné ošetrenie.
  • Krátkodobé nárazové ošetrenie kyselinou mravčou v čase, keď sa v odložencoch vyliahol všetok plod a mladá matka ešte nekladie, sa ukázalo najúčinejšie.
  • Pri tak vysokej populácii klieštika sa lapací plást, kyselina mliečna a šťavelová ukázali ako nedostatočne účinné. Pre dobrú účinnosť KS je žiadúce, aby včely sedeli v tesnom chumáči, čo sa u ošetrovaných odložencoch v lete nedalo zabezpečiť.
  • Sledovanie populácie klieštika omyvom vzorky včiel nám umožňuje spoľahlivý monitoring a včas rozpoznať vážnosť situácie.
  • Účinné ošetrenie na konci leta je nevyhnutné pre zabezpečenie zdravej zimnej generácie včiel.

  Dr. Ralph Büchler, Imkerfreund 07/2010


  Súvisiace články:
   Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám
   Úplné odobratie plodu v oblastiach s neskorou znáškou
   Úplné odobratie plodu

  Dr. Ralph Büchler, Včelársky inštitút Kirchhain, Nemecko. Študoval biológiu a poľnohospodárstvo na Univerzite v Bonne. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberal Vplyvom prostriedkov na ochranu rastlín na včely, ktoré sú označené ako včelám neškodné. Neskoršie viedol výskumnú úlohu BMLV - Neodolnosť európskej včely medonosnej voči klieštikovi včeliemu. V roku 1990 nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine a o od roku 1997 je jeho riaditeľ. Zaoberá sa chorobami včiel, šlachtením k zlepšeniu odolnosti včiel a vývojom praktického chovu včiel.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768