Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
Úplné odobratie plodu

Jednorázovým odobraním všetkého plodu produkčným rodinám sa citeľne zredukuje počet klieštikov a tým sa pribrzdí rozvoj jeho populácie. Menšia populácia klieštika ku koncu leta opätovne umožnuje znížiť možstvo potrebnej chémie.
Dr. R. Büchler popísal odobranie plodu na účelom zníženia populácie klieštika v článku "Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám" a teraz uvádza k tomu ešte niekoľko postrehov.


V lete sa väčšia časť klieštika nachádza pri zaviečkovanom plode.
Aj napriek nasadeniu mnohých účinných chemických prostriedkov proti klieštikovi včeliemu, škody, ktoré zapríčiňuje, stále nie sú menšie. Namiesto toho sa mu pripisuje hlavná vina za vysoké straty včelstiev v Európe a v severnej Amerike. Preto mnohí včelári ešte intenzívnejšie nasadzujú chémiu v boji proti klieštikovi, čím opätovne viac zaťažujú včelstvá, "tvrdá" chémia ešte viac zanecháva reziduá vo včelých produktoch a poniektoré prípravky "šlachtia" ešte nebezpečnejšieho klieštika. Takto sa dostáva chov včiel do bludného kruhu, v ktorom sa točia čoraz menej odolné včely a čoraz viac agresívny parazit.

Oddeliť včely a plod

Ja považujem za dôležité cielenú selekciu a rozširovanie odolných včiel a optimalizovanie chovateľských metód, aby sa posilňovali prirodzené obranné mechanizmy včelstiev. Obzvlášť účinná metóda je jednorázové kompletné oddelenie plodu od včiel, tak ako sa to deje pri rojení. Lenže roje znamenajú výpadok medného výnosu. Aby včelár nemusel naháňať roje, tak namiesto toho to urobí za včely sám a v príhodnejšom čase.
Pre odoberanie plodu produkčným rodinám je vhodné v obdobie od polovice mája do polovice júla a rodiny, ktoré odsadzujú minimálne 20 rámikov (zanderovej miery). Zo skúsenosti vieme, že včelstvá potrebujú po tomto zásahu približne 8 týždňov nerušeného plodovania, aby túto stratu plodu vyrovnali.

Osvedčil sa nasledovný postup:
 • 1. Plodisko od medníkov oddelené materskou mriežkou.
 • 2. Nachystať dostatočný počet prázdnych nádstavkov a svetlých plástov (alebo medzistienok).
 • 3. Prezrieť všetky plásty v plodisku:
  • Svetlé, dobre vystavané plásty, poprípade plásty so zásobami a peľom vrátiť naspäť do plodiska.
  • Zo všetkých plástov s plodom a z tmavých plástov so zásobami strasieme včely naspäť do plodiskového nádstavku - nemusíme striasť všetky do jednej, postačuje keď sa opadne väčšina. Tieto plásty potom vkladáme do pripraveného prázdneho nádstavku. Dávame pozor, aby sme nevyniesli matku, tá musí ostať vo svojom pôvodnom úli! Ak sa nám nedarí matku nájsť, tak vtedy pre istotu opatrne omiesť z plástu všetky včely.
  • V plodisku produkčnej rodiny ostane len jeden plást s nezaviečkovaným plodom (uprednostniť trúdi plod), ktorý umiestnime do stredu nádstavku. Tento poslúži ako pasca na klieštikov, ktorý sedia na včelách.
 • 4. Prázdne miesto v plodisku produkčnej rodiny doplníme svetlými plástami, alebo medzistienkami. Plodisko zúžime na jeden nádstavok. Medníky ostávajú nedotknuté a nasadia sa na plodisko (oddelené materskou mriežkou).
 • 5. Ak sme z odoberaných plástov ometali všetky včely, tak teraz pridáme do nádstavkov s odobratým plodom trochu včiel z medníkov - len toľko, aby sa postarali o plod (na každú stranu plástu približne toľko včiel ako plocha dlane).
 • 6. Po 7-10 dňoch skontrolujeme plodovanie v produkčných rodinách. Ten plást, ktorý sme tam ponechali s otvoreným plodom, teraz odoberieme a nahradíme svetlým plástom, alebo medzistienkou.

Vhodný okamih

Táto metóda sa síce ponúka ako vhodné protirojové opatrenie, ale priskoré odobranie plodu vedie k zníženiu medného výnosu v nasledujúcich týždňoch. Preto odporúčam odoberať plod najskôr 1-2 týždne pred posledným vytáčaním medu. Tým pádom nepôsobí výpadok plodu a mladých včiel na medný prínos rodiny, lebo tento výpadok včiel sa prejaví až po poslednom výtáčaní. Naše pokusy ukázali, že často priniesli viac medu rodiny, z ktorých bol plod odobratý, ako tie, ktoré ostali nedotknuté (viď graf).
Tento zásah by sa mal vykonať najneskoršie do 15.júla, po tomto termíne už nie je vhodné odoberať produkčným rodinám všetok plod.


Medný výnos v závisloti od časového okamihu odoberania plodu. Červenou sú znázornené včelstvá, ktorým bol plod odobraný, modrou kontrolné včelstvá.


Ako najvhodnejšie obdobie pre oddelenie plodu od včiel sa ukazuje 1-2 týždne pred posledným vytáčaním medu, čo v oblastiach bez neskorej letnej znášky pripadá na začiatok júla. V tomto čase sa približne 60-80% klieštikov zdržuje pri zaviečkovanom plode, ktorých týmto zásom z produkčného včelstva odoberieme. Zo zvyšku klieštikov, ktorý v čase zásahu sedeli na včelách, sa ešte väčšia časť dostane k plodu, ktorý sme tam ponechali. Keďže aj tento plást z produkčnej rodiny odstránime, sme dostatočne zavčasu pred odchovom zimných včiel výrazne znížili počet klieštikov vo včelstve.
Úplné odobranie plodu z produkčných rodín sa osvedčilo aj ako núdzové opatrenie na záchranu extrémne silno napadnutých rodín, ktoré by nevydržali do konca znáškového obdobia. Tento zásah sa tým môže aj považovať ako pozitívny z hľadiska napadnutia vírusmi a nozémov.

Tým že sa z produkčnej rodiny vybral všetok plod, dosiahla sa intezívna obnova diela. Keďže toto opatrenie robíme ešte pred koncom znášky, tak včelstvá väčšinou vystavajú medzistienky za pár dní. Ak sa po zásahu náhle vyskytne dlhotrvajúce zlé počasie, odporúčam prikrmovať medovým roztokom.
V čase, keď sa odoberajú medníky, spravidla môžeme rodiny rozšíriť o druhý plodiskový nádstavok. Druhý plodiskový nádstavok vyplníme svetlými plástami, alebo zásobnými plástami, alebo medzistienkami. Nádväzne plynulo prikrmujeme.

Starostlivosť o obložence

Pri odoberaní plodu z produkčných rodím sme z týchto odobraných plástov vytvárali odložence. Včiel sme do nich pridávali len nimimálne nutné množstvo, lebo sme nechceli oslabovať produkčné rodiny. Môžeme kľudne miešať plásty z rôznych rodín v jednom nádstavku - jednoducho pri odoberaní plástov plniť jeden nádstavok za druhým. Musíme pritom dbať na to, aby sme odložencom dali dostatočné množstvo peľových a zásobných plástov, ktoré sú potrebné pre výživu otvoreného plodu a liahnúcich sa včiel. Ak na odoberaných plástoch s plodom nie sú výrazné zásobné vence, tak do každého nádstavku na obidva kraje dáme po jednom pláste so zásobami.
Protože sme odložence tvorili s malým množstvom včiel, tak ich musíme bezpodmienečne preniesť na iné stanovište mimo letový dosah včiel, inak by sa lietavky vrátili do pôvodných úľov a v odložencoch by ostalo kriticky málo včiel. Vyvarujeme sa tým aj vyrabovaniu odložencov a následnej reinvázii klieštika.
Odporúčam vytvárať každý odloženec z dvoch nádstavkov. Tie sa dajú ešte dobre transportovať a stihnú sa do zimy vyvinúť do prezimovania schopnej mladej rodiny.
Kto chce, môže potom jednoducho nechať odložnece 21 dní nedotknuté, aby si sami vychovali matku z plodu, ktorý majú k dispozícii. O 21 dní po tvorbe odloženca je matka vyliahnutá, ale ešte nekladie. Ak niekto vytvára odložence v skoršom termíne, tak by mal vylámať všetky zaviečkované materské bunky a ponechať len jednu, inak sa môže odloženec vyrojiť. Po letnom slnovrate už vyrojenie odloženca nehrozí.

Kým mladá matka v odloženci ešte nekladie, ponúka sa možnosť na efektívne ošetrenie proti klieštikovi a na výmenu tmavých a zle vystavaných plástov. Tmavé a zle vystavané plásty vymeníme za svetlé plásty a tým sme sa postarali o výmenu diela pred zimným zakŕmením. Táto výmena starých plástov pripadá často na beznáškové obdobie, preto treba pracovať plynule, aby sme sa vyvarovali prípadnej rabovke. Aby sme sa vyhli časovo náročnému a prácnemu ometaniu včiel z plástov, môžeme preložiť plásty, ktoré chceme odstrániť, do prázdneho nádstavku a ten posadiť na včelý výklz. Na druhý deň je nádstavok bez včiel (pozn. prekladateľa: pozor na to, aby sme nad včelí výklz nepreniesli aj mladú matku). Kto nemá včelie výklzy, môže včely s citom z plástu striať, plást aj zo zvyškom sediacich včiel preložiť do pripraveného prázdneho nádstavku a tento potom vyložiť nad fóliu - roh fóliu prehnúť tak, aby vznikol približne 2cm otvor. Na nasledujúci deň je na plástoch len trochu včiel, ktoré už poľahky zmetieme.
Následovne v týždňových odstupoch kontrolujeme odložence, či už mladá matka kladie. Ak máme pochybnosti, vložíme do odloženca jeden plást s otvoreným plodom z inej rodiny a o týždeň ho skontrolujeme, či odloženec vytiahol na ňom materské bunky.

Kto chce odoberaním plodu produkčným rodinám dosiahnúť väčší počet odložencov, tak tieto môže vytvárať iba z jedného nádstavku a hneď pridať mladú oplodnenú matku (zatvorenú v klietočke kŕmnym cestom), alebo pridať zaviečkovanú materskú bunku. Ale tým odpadá výhoda prestávky v plodovaní.

V každom prípade je nevyhnutné účinné ošetrenie odložencov proti klieštikovi. Ak niekto pridáva do odložencov mladú oplodnenú matku, tým pádom odpladla prestávka v plodovaní - v tom prípade sa vykoná bežné letné ošetrenie kyselinou mravčou, alebo tymolom.

Často kladené otázky

Aká je časová náročnosť?
Odporúčam, aby si to každý najprv vyskúšal ma menšom počte rodín. V normálnom prípade bez nejakej hektiky treba 15-20 minút na jednu rodinu. Viac prácnejšie je príprava a transport materiálu a starostlivosť o odložence. Ale získame tým ďalšie mladé rodiny.

Čo robiť, aby sa mi produkčné rodiny ešte pred tým nevyrojily?
V oblastiach bez neskorej letnej znášky pripadá odoberanie plodu na začiatok júla. Aby sa dovtedy produkčné rodiny nevyrojily, musí včelár používať svoje bežné protirojové opatrenia (medziodložence, preletáče, mierne odsávanie a pod.). Napr. začiatkom mája mierne odsávanie, zakladanie chovných včelstiev a následná tvorba odložencov nemá vplyv na neskoršie úplné odoberanie plodu, lebo to nasleduje až v júli.

Nevedie odobranie plodu k zvýšenému obsahu vody v mede?
Po odobraní plodu sa produkčnej rodine zúži plodisko na jeden nádstavok, včely potom sedia relatívne tesno. Toto potom zrejme vyrovnáva chýbajúcu teplotu z plodiska. Pri našich merania bol obsah vody v mede v porovnaní s kontrolnými rodinami raz vyšší, raz nižší.

Umožňuje tento postup úplné vynechanie chemického ošetrenia?
To veľmi závisí od miestnych podmienok a odolnosti včelstiev. Pri vysokom napadnutí klieštikom sa musí vykonať letné a zimné ošetrenie. Sledovaním prirodzeného spádu klieštika a relatívneho napadnutia na vzorke včiel v auguste a septembri sa dá spoľahlivo zistiť, či je potrebné dalšie ošetrenie proti klieštikovi.

Funguje tento postup len so včelami selektovanými na varratoleranciu?
Nie, funguje to pri včelách z každého pôvodu. Selekcia odolnej včely predstavuje rozumný a potrebný doplnok, aby sme sa dostali z bludného kruhu používania chémie. A používanie sanačných postupov, ktoré sa približujú prirodzeným obranným mechanizmon včiel, podporuje selektívny chov varroatolerantnej včely.

Pre koho nie je tento postup vhodný?
Úplné odoberanie plodu nie je vhodné do oblastí s neskorou letnou znáškou. Napr. vo vresoviskových oblastiach Nemecka, kde je tradične slabá jarná/letná znáška, by sa tento postup musel použiť v skoršom termíne, aby sa mohli produčkné včelstvá do neskorej letnej znášky zregenerovať, teda 6-8 týždňov pred očakávanou znáškou.

Dr. Ralph Büchler, Deutsches Bienen-Journal 07/2010


Súvisiace články:
 Úplným odobratím plodu k vitálnym včelstvám
 Úplné odobratie plodu v oblastiach s neskorou znáškou
 Úplné odobratie plodu - starostlivosť o odložence

Dr. Ralph Büchler, Včelársky inštitút Kirchhain, Nemecko. Študoval biológiu a poľnohospodárstvo na Univerzite v Bonne. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberal Vplyvom prostriedkov na ochranu rastlín na včely, ktoré sú označené ako včelám neškodné. Neskoršie viedol výskumnú úlohu BMLV - Neodolnosť európskej včely medonosnej voči klieštikovi včeliemu. V roku 1990 nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine a o od roku 1997 je jeho riaditeľ. Zaoberá sa chorobami včiel, šlachtením k zlepšeniu odolnosti včiel a vývojom praktického chovu včiel.


Neprešlo jazykovou úpravou.
Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

Hinweis:
Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768