Včelárstvo, včely, med a ostatné veci okolo toho
85% kyselina mravčia a kyselina štavelová - alternatívy pre ošetrenie proti klieštikovi včeliemu?

Výsledky pokusov nemeckých včelárskych ústavov v Kirchhaine a Veitshöchheime.


Aplikácia kyseliny mravčej pomocou penovej kychy- nskej utierky (tzv. "Schwammtuchmethode").


Liebigov odparovač.


Graf 1: Priebeh teploty a použité ošetrenie vo Veitshöchheime.
Krivky znázorňujú priebeh teplôt: červená = max., zelená = priemerná a modrá = min. teplota.
Modrá plocha = penová kuch. utierka; Ružová plocha = Liebigov odparovač; Zelená plocha = Thymovar
Tyrkysová plocha znázorňuje obdobie ošetrovania v Kirchhaine.


Graf 2: Priemerná účinnosť jednotlivých spôsobov ošetrenia kyselinou mravčou proti klieštikovi včeliemu vo Veitshöchheime.
Schwamm60 = penová kuchynská utierka s 60% KM
Schwamm85 = penová kuchynská utierka s 85% KM
Liebigdisp85 = Liebigov odparovač s 85% KM


Nassenheiderov horizontálny odparovač.


Aplikácia kyseliny štavelovej kvapkaním na včely.


Graf 3: Priemerná účinnosť ošetrenia v Kirchhaime.
Nassenhei60 = Nassenheiderov odparovač s 60% KM
Nassenhei85 = Nassenheiderov odparovač s 85% KM
Oxuvar - 3,5% roztok kyseliny šťavelovej


Graf 4: Zmeny populácie včiel počas letného ošetrenia v Kirchhaine

Stručne zhrnuté:
85% kyselina mravčia vykazovala nezávisle od spôsobu aplikácie výrazne vyššiu účinosť ošetrenia proti klieštkovi včeliemu, aj pri nevhodných poveternostných podmienkach a/alebo pri neskoršom ošetrení. Odporúča sa schválenie 85% KM ako prostriedku na ošetrenie včiel proti klieštikovi!

Dôležité:
 • Sledovať spád klieštika na podložke, alebo zisťovať jeho populáciu na vzorke včiel (metóda omytím)
 • ak je to potrebné, ihneď ošetriť po poslednom odobratí medníkov
 • Ak niekto čaká, kým vidí v úli zdeformované včely, už je neskoro!
 • Je všeobecne známe, že pre zdravé zimné včely je nevyhnutné letné ošetrenie (po odobraní medníkov) proti klieštikovi. Pretože sa preukázala rezistencia klieštika voči prípravku Bayvarol, tento sa viac neoporúča použiť. Pre letné ošetrenie sú tu k dispozícií prírodné látky kyselina mravčia (60%) a tymol. Tieto vykazujú spravidla dobrú účinnosť, ale problém je, že úspech ošetrenia závisí od počasia. Obzvlášť majú s tým problém oblasti s neskorou letnou znáškou a vyššie položené oblasti s nestálym a chladným počasím. V posledných troch rokov zapríčinilo v lete daždivé a chladné počasie nedostatočnú účinnosť ošetrenia.
  Bolo by možné tento problém s počasím obísť 85% kyselinou mravčou (KM) alebo viacnásobným pokvapkaním Oxuvarom (3,5% roztok kyseliny šťavelovej)? Aby sa zistilo, či je táto alternatíva spoľahlivá a aký účinok má na rozvoj včelstiev, robili v Nemecku s týmto pokusy nezávisle od seba dva včelárske výskumné ústavy.

  Pokus vo Veitshöchheime

  Vo Veitshöchheime po odobraní medníkov testovali rôzne varianty ošetrenia proti klieštikovi na 57 rodinách (zanderova rámiková miera, v dvoch nádstavkoch):
    1. penová kuchynská utierka s 60% kyselinou mravčou
    2. penová kuchynská utierka s 85% kyselinou mravčou
    3. Liebigov odparovač s 85% kyselinou mravčou.

  Ošetrenie pomocou kuchynskej penovej utierky sa vykonávalo z hora (na rámiky), 2ml kyseliny mravčej (KM) na rámik, tri ošetrenia za sebou, tri dni odstup medzi ošetreniami, začalo sa 24.07.2008. Liebigov odparovač sa umiesťoval taktiež hore na rámiky, prvé použitie 24.07.08 so 100ml KM a druhé ošetrenie 13.08.2008 s 200ml KM. Kvôli reinvázií bol 22.08.-18.09.2008 u včetkých rodín nasadený Thymovar. Na záver boli 05.12.2008 (v čase, keď už včelstvá neplodovali) všetky rodiny ošetrené pokvapkaním kyselinou šťavelovou.
  Sila včelstiev (počet obsadených rámikov včelami) a plodovanie (veľkosť plochy plodu) boli zaznamenávané bezprostredne pred ošetrením a na jar po prezimovaní.

  Pokus v Kirchhaine

  V Kirchhaine sa ošetrovalo 33 rodín (zanderova rámiková miera, v dvoch nádstavkoch) Nassenheiderovým horizontálnym odparovačom s 60% a 85% KM. Úle boli umiestnené na dvoch miestach. Ošetrovalo sa troma spôsobmi:
    1. Nassenheider horizontálny odparovač s 60% KM
    2. Nassenheider horizontálny odparovač s 85% KM
    3. Oxuvar 3 krát po 30ml v sedemdňových odstupoch.

  Nassenheiderov horizontálny odparovač so 180ml KM sa položil na horné rámiky, nadložil sa jeden prázdny nádstavok. Oxuvar (3,5% roztok kyseliny šťavelovej) sa aplikoval pokvapkaním na včely. Aby sa zohľadnili testy aj pre oblasti s neskorou letnou znáškou, ošetrenie proti klieštikovali sa začalo až po 05.09.2008. Aby sa zistilo napadnutie včiel klieštikom, odobrali sa vzorky včiel (postup) pred ošetrením (04.09.2008) a po ošetrení (25.09.2008). Do 17.10.2009 sa vykonávala aj týždenná kontrola spádu klieštika na podložke. Účinnosť ošetrenia sa kontrolovala aplikáciou Oxuvaru 17.11.2008.
  Obzvlášť sa venovala pozornosť tomu, ako včely znášajú jednotlivé ošetrenia. 04.09.2008 a 25.09.2008 bola zaznamenaná sile jednotlivých včelstiev. 15.10.2008 bol zaznamenaný počet obsadzovaných rámikov pred zimou a 04.03.2009 po prezimovaní.

  Výsledky vo Veitshöchheime

  Zataženie pokusných rodín klieštikom včelím vo Veitshöchheime bolo v rozmedzí 290-1700 roztočov na jednu rodinu, priemerne 620 roztočov. Úspešnosť ošetrenia pomocou KM vykazovala medzi jednotlivých spôsobmi výrazné rozdiely (viď graf 2). Najlepšiu účinnosť vykazovala 85% KM, pri aplikácii 60% KM bola účinnosť výrazne nižšia (Kruskal-Wallis, p=0,003). Pri 85% KM bolo poškodého asi 20% plodu (v hornom nádstavku), pri 60% KM nebol zistený žiaden poškodený plod. Toto poškodenie plodu pravdepodobne bolo zapríčinené vonkajšou teplotou, ktorá v čase aplikácie KM dosahovala takmer 30°C (viď graf 1). Pri ošetrení Liebigovým odparovačom s 85% KM zahynuli dve matky, v skupine ošetrenej penovou kuchynskou utierkou s 85% KM zahynula jedna matka.
  Ošetrenie Thymovarom sa použilo v prvom rade kvôli reinvázií. Čo sa týka zostakovej populácie klieštika po ošetrení KM, neboli počas času ošetrenia Thymovarom prekázané žiadne rozdiely medzi jednotlivými skupinami. Čo sa týka sily včelstiev a veľkosti plodovania neboli na začiatku pokusu (11.07.2008) a po prezimovaní (01.04.2009) medzi jednotlivými skupinami žiadne preukázateľné rozdiely. Pred prvým ošetrovaním proti klieštikovi obsadzovali všetky rodiny 21,35-22,18 rámikov a mali 5,34-5,49 plástov s plodom. Po prezimovaní obsadzovali 8,42-9,93 rámikov a mali 0,72-0,95 plástov s plodom.

  Výsledky v Kirchhaine

  Zataženie pokusných rodín klieštikom včelím v Kirchhaine bolo v priemerne 336 roztočov (Min:22, Max:2912), čo je síce podstatne nižšie ako vo Veitshöchheime, ale aj tu sa preukázali výrazné rozdiely v účinnosti medzi jednotlivými spôsobmi ošetrenia proti klieštikovi (graf 3). Po ošetrení Nassenheiderovým odparovačom s 85% KM bolo už v lete v priemere 96.5% roztočov odstránených, výrazne viac (p < 0,05, Dunnet-T3) ako pri 60% KM, alebo pri trojnásobnom ošetrení Oxuvarom. Poškodenie plodu u jednotlivých spôsobov bolo minimálne a vyskytovalo sa len blízkosti odparovača - mimochodom bolo pri 60% a 85% KM rovnaké. Nevyskytla sa žiadna strata matky a neboli spozorované žiadne zmeny správania sa včiel.
  Sila jednotlivých včelstiev na začiatku pokusu bola vyrovnaná, všetky obsadzovali dva nádstavky a mali v priemere cez 20086 včiel (min.: 15500, max:25950). Rodiny, ktoré boli 3x ošetrené Oxuvarom, v priebeho tohto ošetrenia (3 týždne) vykázali značnú stratu včiel (graf 4), ale mali súčastne viac plodu. Túto stratu včiel dohnali a v októbri a priebehu zimy neboli spozorované medzi testovanými skupinami výrazné rozdiely.

  Účinnosť a znášanlivosť

  Tieto pokusy ukazujú, že nielen pri letných vhodných teplotách (Veitshöchheim), ale aj počas chladnejšieho počasia v septemri vykazuje 85% KM výrazne lepšiu účinnosť v porovnaní s 60% KM. Účinnosť 85% KM bola nielen vyššia, ale aj rovnomernejšia a nezávislá od spôsobu aplikácie (penovná kuch. utierka, Liebigov odparovač, Nassenheiderov horizontálny odparovač).
  Aj trojnásobné pokvapkanie Oxuvarom zaostávalo v účinnosti za 85% KM a bolo na úrovni 60% KM. Treba pritom poznamenať, že dávkovanie 3 x 30ml roztoku kyseliny štavelovej odpovedá dávke, ktorá sa odporúča pre účinné zimné ošetrenie (keď sú včelstvá bez plodu).
  Čo sa týka znášalivosti včelami, neboli pri kyseline mravčej zistené žiadne negatívne účinky na rozvoj včelstiev. Poškodenie plodu pri ošetrení KM nemalo žiaden negatívny vplyv na rozvoj a prezimovanie. V praxi sa zaužíval koncept ošetrenia proti klieštikovi, pri ktorom sa po odobraní medníkov a po krátkodobej aplikácii KM (penová kuch. utierka) podá krmivo a zásobné vence potom slúžia ako tlmiaca zóna medzi plodom a odparovačom (dlhodobá aplikácia KM). Poškodeniu plodu sa dá vyhnúť aj prevesením rámikov s plodom z horného nádstavku do spodného. Podľa nášho názoru môže prevesenie plodu znížiť riziko straty matky.
  Viacnásobná aplikácia kyseliny štavelovej zapríčiní úbytok včiel. Ale táto strata v lete, keď včely ešte plodujú, nie je tak dramatická. Ale v zásade sa neodporúča viacnásobná aplikácia v zime, kedy sa včely ošetrujú počas prestávky v plodovaní.

  Záver

  Výsledky jednoznačne hovoria pre schválenie 85% kyseliny mravčej ako prostriedku na ošetrenie včiel proti klieštikovi včeliemu. V porovnaní s 60% KM zaručuje vyššiu účinnosť, najmä pri sťažených podmienkach počas ošetrenia. Pri vysokom napadnutí klieštikom, alebo pri neskorom termíne aplikácie nepredstavuje použitie tymolu, alebo viacnásobné ošetrenie kys. štavelovou žiadnu v praxi použiteľnú a účinnú alternatívu k 85% KM.

  Dr. Stefan Berg, Dr. Ralph Büchel - Imkerfreund 08/2009


  Dr. Stefan Berg, promovaný biológ, vedecký pracovník vo Včelárskom odbornom centre Veitshöchheim, Nemecko. Študoval na Univerzite v Kolíne nad Rýnom, po viacerých zahraničných výskumných pobytoch pôsobil vo včelárskych výskumných ústavoch Oberursel, Mayen a Kirchhain. Od roku 2005 sa vo Veitshöchheim zaoberá najmä ošetrením proti klieštikovi včeliemu,odchovom oddolnej včely. Okreh toho aj inými chorobami včiel, šlachtením a biológiou párenia.

  Dr. Ralph Büchler, Včelársky inštitút Kirchhain, Nemecko. Študoval biológiu a poľnohospodárstvo na Univerzite v Bonne. Vo svojej diplomovej práci sa zaoberal Vplyvom prostriedkov na ochranu rastlín na včely, ktoré sú označené ako včelám neškodné. Neskoršie viedol výskumnú úlohu BMLV - Neodolnosť európskej včely medonosnej voči klieštikovi včeliemu. V roku 1990 nastúpil do Včelárskeho inštitútu v Kirchhaine a o od roku 1997 je jeho riaditeľ. Zaoberá sa chorobami včiel, šlachtením k zlepšeniu odolnosti včiel a vývojom praktického chovu včiel.


  Neprešlo jazykovou úpravou.
  Tieto webové stránky nedisponujú diskusným fórom a ani žiadne nie je plánované. Ak chcete k článku niečo poznamenať, alebo o téme diskutovať, na www.vcely.sk, alebo www.vcelarskeforum.cz sú dobre zabehnuté a naštevované včelárske fóra.

  Hinweis:
  Diese nichtkommerzielle Web-Seiten möchten als Informationsquelle für alle Imker (ja, überwiegend für die slowakisch sprachige) dienen, die keinen Zugang oder andere Möglichkeiten haben, um neues aus der Welt über Bienenzucht zu erfahren. Diese Web-Seiten haben nur Bildungscharakter mit Hauptfokus auf Anfänger. Hoffentlich wird sich niemand benachteiligt, oder bestohlen fühlen.

  Tento web je optimalizovaný pre rozlíšenie 1024x768